Melioracja


Do zabiegów melioracyjnych zaliczamy wykonywanie:
 • rowów nawodniająca-odwadniających,
 • budowę zbiorników retencyjnych,
 • regulację rzek,
 • ochronę przeciwpowodziową,
 • nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

Melioracje obejmują:


melioracje wodne - umożliwiające regulację stosunków wodnych w glebie, dzięki nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, gdzie występuje jej nadmiar,

agromelioracje - poprawiające jakość gleby poprzez długo działające zabiegi uprawowe prowadzące do poprawy warunków siedliskowych roślin,

fitomelioracje - które polegają na zadrzewianiu śródpolnym i racjonalnym rozmieszeniu zalesienia, dzięki czemu zmienia się mikroklimat lokalny (prędkość wiatru, temperatura, wilgotność), ochronę przed erozją, czyli zapobieganie zmywaniu żyznych warstw gruntu dzięki zahamowaniu spływu powierzchniowego wód opadowych.

Konserwacja urządzeń


Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej polega na corocznych pracach związanych z umożliwieniem swobodnego przepływu wód i obejmuje:
 • koszenie wałów przeciwpowodziowych,
 • odmulanie,
 • usuwanie zatorów,
 • usuwanie sitowia,
 • pogłębianie koryt rzek, cieków,
 • utrzymanie zbiorników wodnych, retencjnych itp.

Wszystkie w/w prace powinny być prowadzone z zachowaniem określonych terminów agrotechnicznych tak, by uzyskać maksymalnie duży efekt przy możliwie niskich nakładach finansowych, co jest możliwe, ale tylko dzięki stosowaniu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do robót melioracyjnych.

Wiodącymi w Europie producentami technologii melioracyjnych są Herder, Reform, .

Kontakt z Przedstawicielem handlowym